Hair Palace Plus+

55 (389) St Margarets Bay rd.

Halifas, Nova Scotia,

B3n 1J8

902.407.0101

hair.palace.plus@gmail.com